قطعات منابع طبیعی شهرک خاوران تبریز

قطعه ۱۶۵۸

قیمت به روز ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰

 

مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴بروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸