فروش سهم چهارونیم دانگ از ششدانگ به متراژ ۲۵۲ متر

موقعیت عالی

فروش فوری چهارونیم دانگ از شش دانگ قطعه ۳۳۶ متری

متراژ ۲۵۲ متر مربع

قیمت: هر متر مربع ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان

مشاوران تخصصی منطقه ۹ تبریزبروز رسانی در ۱۴۰۱/۰۹/۰۸