تجاری علوم پزشکی

فروش

۳۰ متر تجاری

دسترسی و موقعیت عالی

سهم زمین تجاری شهرک خاوران

قراداد تعاونی علوم پزشکی

بدون هیچ گونه بدهی و قابل استعلام

بهترین موقعیت خاوران می باشد.

کارشناسان تخصصی منطقه ۹ تبریز
۰۹۱۴۵۰۰۰۳۹۴منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱