عرض شبکه معابر و خیابان ها در شهرک خاوران

  • عرض شبکه معابر در خاوران.

حداقل عرض در کلیت شهرک خاوران ۱۲ متر می باشد. به بیانی دیگر تمامی معابر موجود در شهرک خاوران بیش از ۱۲ متر می باشد.
به طوریکه کریدورهای اصلی شبکه معابر با عرض ۳۵ متر وظیفه جمع و پخش کننده حرکت سواره در شهرک را ایفاد می نماید. همچنین وجود رینگ ۶۵ متری ، بیشتر نقش حرکت سواره و تسریع در دسترسی سواره را مورد توجه قرار داده است.بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۵/۲۳