مساحت قطعات در شهرک خاوران …

مساحت قطعات در شهرک خاوران …

خرد شدن قطعات مسکونی به مساحت های 100 تا 150 متر و … ،  و به تبع آن افزایش تراکم جمعیتی از جمله مسائل و مشکلات عمده شهرسازی در بافت پر محسوب می شود. خاطر نشان می سازد، حداقل مساحت قطعات مسکونی در کلیت شهر خاوران در حدود 330 متر مربع و بیشتر در نظر گرفته شده است.

به مفهومی دیگر به جز چند مورد استثناء، تمامی مساحت قطعات مسکونی بر اساس نقشه مصوب شهرک خاوران، بیش از 330 متر مربع بوده است.

این مهم علاوه بر متناسب نمودن تراکم جمعیتی ، خدمات رسانی و توزیع زیر ساخت های شهری را میسور ساخته و موجب مرغوبیت و رفاه عمومی شهروندان ساکن در شهرک خاوران می گردد.