محله های شهرک خاوران تبریز

محله های شهرک خاوران تبریز

محله ها ی شهرک خاوران به طور کلی خاوران مرکزی در نظر بگیریم به دو دسته خاوران و اذران تقسیم می شود

محله اذران به پنج محله تقسیم می شود محله اول علوم پزشکی یک ومحله دوم علوم پزشکیه دو و محله سوم تبلییغات یک و محله

چهارم تبلیغات دو می باشد و محله پنج کارکنان دولت می باشد.

که بر اساس مرغوببت

1- خاوران

2- علوم پزشکی یک و کارکنان دولت

3-علوم پزشکی 2

4-تبلیغات یک بعد تبلیغات 2