ضوابط منحصر به فرد شهرک خاوران { جنوبی بودن قطعات }…

??از ضوابط منحصربفرد خاوران

عدم وجود مفاهیم سنتی
شمالی جنوبی بودن

?شمالی بودن و جنوبی بودن قطعات مسکونی و مرغوبیت نسبی جنوبی بر شمالی از جمله موضوعاتی است که در حوزه شهرسازی سنتی بچشم می خورد

?به بیانی دیگر نامرغوب بودن قطعات شمالی در نورگیری و عدم پیش آمدگی ساختمانی بیش از بیش، موجب مرغوبیت و ارجحیت نسبی قطعات جنوبی بر قطعات شمالی بوده است .
این موضوع در شهرک خاوران منتفی بوده و کلیه قطعات مسکونی در شهرک خاوران به نوعی قطعات جنوبی
محسوب می شوند.منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۵/۱۹