تجاری های معروف به تجاری های لشگر شهرک خاوران

تجاری های معروف به تجاری های لشگر شهرک خاوران

این تجاری ها به صورت 11 و 25 سهم می باشد که هر سهم به صورت تقریبا یک متر می باشد و 700 الی 800 نفر سهام دار می باشند.