دیدار مردمی مهندس نسیانی با اهالی فتح آبادمنتشر شده در ۱۴۰۱/۰۷/۱۹